Home » ادبیات » هیچ

هیچ

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

ای هیچ از بحر هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ

عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

هیچ

همچنین ببینید

سخنی با علی

ای علی من در سالهای گذشته دریافته بودم که شیعه تو بودن بس دشوار است. …