تنها به دیدن اعداد بسنده کرده ایم که اگر نیت به دیدن درون کنیم، میکنیم، پس خونشان مباح پندارینم از شدت نفرت. و او را لیاقت اینهمه نفرت نیست.

نمیدانند که دانستن و نداستن در اختیار خودمان است. ترجیح دادیم بر عافیت،که روی از در دره افتادگان برگردانیم و ندانیم آنچه میپندارند میدانیم!

شکر ایزد که با تغییر اعدادی در بالای حساب اینستایی دروغ و خیانت متبلور تر و نفرت ما افزون میشود.

روی بر خاک عجز می‌گویم هر سحرگه که باد می‌آید ای که هرگز فرامشت نکنم هیچت از بنده یاد می‌آید؟ سعدی

نادان است شخصی که عشق شهریاری بخواهد و رفتار شاملویی !