روزانهفلسفه و عرفان

گفتگو های فلسفی

گفتمان فلسفی - پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ فلسفی یک دوست با من

 

سوال اول:

شرح مطلب:
سوال در مورد وحدت وجود ، و وجود صفات رذیله انسان که در خدا نیست ولی در انسان هست. سوال در مورد علم الهی و جبر و اختیار و قضا و قدر الهی در موجودات در ماهیت و وجود . سوال در مورد وجود خداوند در همه جا و محدود نبودن خدا به یک جا

پاسخ من :

سوال دوم:

وجود چیزی غیر از خدا ، سوال در مورد فلسفه دیالیکتیک و جبر و اختیار در حیطه فلسفه دیالیکتیک

پاسخ من : 

اقناع پرسش کننده:

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا