شعر گرگ فریدون مشیری

error: پیش غازی و معلق بازی؟