ادبیاتروزانهموسیقی

آخرین صحبت شجریان و سایه

آخرین صحبت شجریان و هوشنگ ابتهاج

آخرین صحبت شجریان با سایه

افسوس که ما چقدر دیر به عمق قلب انسان ها پی میبریم، آنقدر دیر که خسرانی عمیق در قلبمان میجوشد و میگوییم میشود شما را ملاقات کنم؟ زمانی که دیگر دیر شده است، خیلی زود دیر میشود. ما با خاطرات عشق همیشه زندگی میکنیم. خاطرات عشق معشوق ، که معشوق را در گذشته میابیم و آنکه امروز است دلقیست رنگارنگ و هفت خط !

سایه ی مهربان تو خدای عشق و عاطفه ای

در بزرگواری سایه هرچه بگویم کم است. او هم عاشق است و هم معشوق. چیزی جز عشق در درونش نیست.

ای خالق ارغوان:

ارغوانِ من تو بودستی نه آن / لیک کار از کار خیزد در جهان

 

فکر میکنم اگر مردم دنیا مثل استاد شجریان و سایه و لطفی بودند، دنیا جای بهتری برای زندگی بود و دیگه جنگ و خونریزی نبود.
گویی وقتی کی از آنها میرود ، نیمی از دیگری را هم با خود میبرد. پروزی مشکاتیان، لطفی، شجریان.

هر کس که دید روی تو بوسید چشم مرا  /   کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد

حافظ

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا