فلسفه و عرفان

کلاس درس: دفتر عقل و آیت عشق دکتر دینانی قسمت دوم

دفتر عقل و آیت عشق دکتر دینانی قسمت دوم

کلاس درس: دفتر عقل و آیت عشق دکتر دینانی (قسمت دوم)

نکات کلیدی کلاس درس:

  • اتحاد ازل و ابد – خداوند هم ازل است و  هم ابد در حال حاضر. در چیزی که غیر متناهی هست اول و آخرش یکی است.
  • مدح عقل و عنوان عقل به عنوان سایه خداوند. هر کس به اندازه عقل خود از سخن خدا درک می کند.
  • راز و سر گفتن حسین ابن منصور حلاج با سر بریده یا بریده شدن سر خود که سر و راز را بیان می کند. (قدرت عشق)
  • عشق میتواند به مقام وحدت وجود برسد و تمایز کفر و ایمان از بین برود.
  • سنایی عشق را قدیم میداند و حادت نمیداند. که خوراکش گاه وجود است و گاه عدم است.

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا