جوانمرد

پیشکش جوانمرد به خدا

به جوانمرد گفتند: از این دنیا چه با خود ببریم که آنجا نباشد و چه به خداوند پیشکش کنیم  که نداشته باشد؟ 

جوانمرد گفت: هیچ چیز نیست که آنجا نباشد و اینجا باشد و هیچ چیز نیست که بتوان به خدا هدیه کرد. 

اما از اینجا با خود نیستی  ببرید و به خدا  نیاز  پیشکش کنید تا خدا به شما بی نیازی ببخشد و هستی هدیه تان دهد. 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا