فلسفه و عرفان

کلاس درس: دفتر عقل و آیت عشق دکتر دینانی

فلسفه وحدت وجود ملاصدا

وحدت وجود و وحدت شهود

نکات مهم این درس:

۱- خداوند مُدرَک و مدرِک مطلق میباشد. این مساله در مورد اتحاد عاقل و معقول نیز صدق میکند. وحدت وجود و وحدت شهود یک چیز است.

۲- ثانی داشتن، غیر است و وحدت وجود را از بین میبرد. چرا که غیر داشتن باعث محدودیت وجود است. عدم محدودیت لازمه وحدت وجود است.

۳- اصالت وجود و وحدت وجود هم با هم برابر است . ملاصدرا چون اعتقاد به اصالت وجود داشت لاجرم نمی توانست به وجدت وجود اعتقاد نداشته باشد.

۴- غربزدگی ، شرق زدگی،  یونان زدگی، ارسطو زدگی و …. نکوهش میشود. اگرچه میتوان آنها را قبول داشت ولی نباید در این نحله ها گیر کرد و این باعث جمود فکری میشود.

۵- در مورد حدوث و قدم کلام خداوند اشعری ها درک بهتری از معتزله دارند. چراکه متکلم بودن که صفت خداوند است مانند ذات خداوند قدیم است. نمیتواند خداوند خودش قدیم باشد و صفتش حادث باشد.

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا