روزانهموسیقی

نگارینا دل و جانم تو داری

دلم برایت تنگ شده

نگارینا دل و جانم ته داری

همه پیدا و پنهانم ته داری

نمیدونم که این درد از که دیرم

همین دونم که درمانم ته داری

این جمعه گویی زمان شمشیر از رو بسته است برای بریدن گلوی نازکتر از موی ما !

و من سخت

دلم برایت تنگ شده است. اگرچه دیگر تو نیستی !

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا