جوانمرد

مناجات جوانمرد

از پشت دیوار های ملکوت هنوز هم صدای مناجات جوانمرد به گوش میرسد. 

صدای جوانمردی که به خدایش میگفت: 

الهی! اگر اندامم درد کند شفا تو دهی! چون تو ام در کنی شفا که دهد؟ 

الهی! مرا برای خویش آفریدی از مادر برای تو زاده شدم،  مرا صید هیچ آفریده مکن. 

الهی! از بندگان تو بعضی نماز روزه دوست دارند و بعضی حج و غزا و بعضی علم و سجاده، مرا از همه اینها باز کن که زندگانی ام و دوستی ام جز برای تو نباشد. 

نمایش بیشتر

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا