روزانهموسیقی

قاصدک

قاصدک با استاد شجریان

قاصدک استاد محمد رضا شجریان

برای من گویا فاصله ارغوان تا قاصدک

تنها یک لحظه در ده سال بوده است

انتظار خبری نیست
مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
قاصدک در دل من همه کورند و کرند.

آراسپ کاظمیان

استاد شجریان و مهدی اخوان ثالث
استاد شجریان و مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث و استاد محمد رضا شجریان
مهدی اخوان ثالث و استاد محمد رضا شجریان

قاصدک! هان، چه خبر آوردی ؟
از کجا وز که خبر آوردی ؟
خوش خبر باشی، اما،‌ اما
گرد بام و در من
بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست
مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
قاصدک
در دل من همه کورند و کرند
دست بردار ازین در وطن خویش غریب
قاصد تجربه های همه تلخ
با دلم می گوید
که دروغی تو، دروغ
که
فریبی تو، فریب
قاصدک هان، ولی … آخر … ای وای
راستی آیا رفتی با باد ؟
با توام، آی! کجا رفتی ؟ آی
راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟
مانده خاکستر گرمی، جایی ؟
در اجاقی طمع شعله نمی بندم خردک شرری هست هنوز ؟
قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می گریند

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا