فلسفه و عرفان

صدای درس گفتار فلسفی دکتر دینانی

استاد دکتر دینانی

در کلاس امروز که ضبط کردم، کلاس گفتار بود که استاد عزیزم دکتر دینانی تاکید بر عقل بر فلسفه میکند. نژادپرستی را رد می کند و تاکیر می کند که ایرانیان بیشتر از همه بر طبق روایت قرآن تقوی داشته اند و بزرگتیرن مفسرین قرآن و فیلسوفان دوران اسلامی ایرانی بوده اند.

همچنین در بین اعرابی که نژاد عربی دارند و یا نژاد هایی که عرب نیستند مثل عراقی ها یا سوری ها که از نژاد آشوری و فینیقی بوده اند نیز فیلسوفان بخاطر نژاد یا زبان فیلسوف نبوده اند.

متاسفانه به دلیل حمایت بیش از حد دکتر دینانی از حکمت ایرانی، توسط آخوند ها به ناسیونالیست بودن متهم شده است. آخوندهایی که خودشان را از نسل اعراب میدانند. نمی دانند که اعراب جاهلترین مردمان زمین در عصر خود بودند. بنابراین دکتر دینانی در این ویدئو بسیار محتاطانه از حکمت و فلسفه ایرانی دفاع می کند. اما در جلسات خصوصی که داشتیم فحش های ناب به این افراد جاهل دادند که سزاوارند. در این متونی که خوانده میشود و دکتر دینانی آنها را رد می کند افرادی حتی زبان عربی را برتر دانسته و آن را دلیل برتری فلسفه اسلامی می دانند که استاد به خوبی آنها را رد می کند.

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا