جوانمرد

روایت یکم- بامداد جوانمرد

جوانمرد

 عالم هر بامداد که بیدار

میشود، در جستجوی علم است، می رود تا علمش را افزود کند.

زاهد هر بامداد که بلند میشود، در جستجوی زهد است، میرود تا زهدش را زیاد کند

اما جوانمرد هر بامداد که بر میخیزد در جستجوی عشق است می رود تا دلی را شاد کند.

نمایش بیشتر

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا