جوانمرد

روایت چهارم جوانمرد از خشکی ماهی میگیرد

گفتند آن مرد ماهی گیر است، آن مرد از دریا ماهی می گیرد.

گفتند: آن مرد کشاورز است، آن مرد در زمین دانه می کارد.

جوانمرد گفت: چه نیکو که آن مرد ماهی گیر است و از دریا ماهی میگیرد و چه نیکو که آن مرد کشاورز است و در زمین دانه می کارد. 

اما نیکوتر مردی است که از خشکی ماهی میگیرد و دانه اش را در دریا می کارد. 

و نیکوتر از این دو، کسی است که میتواند از آب آتش بگیرد و از زمین آسمان برداشت کند. 

ممکن را به ممکن رساندن کار مردان است، اما کار جوانمردان آن است که ناممکن را ممکن سازند. هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است. دستی باید تا معجره ها را فرود آرد.

و آن دست جوانمرد است.

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا