جوانمرد

جوانمرد و سه قدم تا خدا

می رفتند و می گفتند از اینجا تا خدا هزار فرسنگ راه است و هزاران گام. 

جوانمرد اما برخواست و گفت: از اینجا تا خدا سه گام بیشتر نیست. 

تعجب کردند و شوریدند و فریاد زدند و گفتند : عمری است که میرویم و هنوز نرسیده ایم، چگونه است که تو میگویی سه گام بیشتر نیست ؟

جوانمرد گفت: گام اول این است که بگویی خدا، و دیگر هیچ، گام دوم انس است و سومین گام سوختن. 

و خود گفت: خدا و انس گرفت و سوخت. 

آنها همچنان میرفتند و می گفتند: 

از اینجا تا خدا هزار فرسنگ است و هزاران گام. 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا