جوانمرد

جوانمرد و راه های رسیدن به خدا

مردم میگفتند راه های رسیدن به خدا بسیار است. 

جوانمرد اما میگفت دو راه است و بیشتر نیست. 

یکی را ظلالت و یکی راه هدایت. 

راه ظلالت راه بنده به خداست و راه هدایت راه خدا به بنده. 

پس اگر کسی بگوید به سوی خدا میروم، بدان که اشتباه میکند. بدان که اشتباه می کند. زیرا تنها کسی میتواند به سوی خدا برود که میبرندش که می کشندش. 

جوانمرد هنوز داشت می گفت که او را کشیدند و بردند. 

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا