جوانمرد

جوانمرد معرفتی به بهای درد

از جوانمرد پرسیدند خدا را چگونه بشناسیم؟ 

گفت از هر راهی می توان خدا را شناخت، اما هر شناخت را پیامدی است. شما تاب کدام پیامد را دارید؟ 

اگر خدا را با خرد بشانی، علمی با تو خواهد بود. اگر خدا را با ایمان بشناسی، آسایشی با تو خواهد بود، و اگر خدای را به معرفت بشناسی، دردی برای تو خواهد بود. 

جوانمرد اما خدا را به معرفت میشناسد، حتب به بهای گران درد!

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا