جوانمرد

جوانمردی به جان است نه به جامه

مردی به نزد جوانمرد آمد و گفت: تبر کی می خواهم ، جامه ات را، تا منم نیز از جوانمردی بهره ای ببرم. 

جوانمرد گفت: جامه ی مرا که بهایی نیست. اما سوالی دارم، سوالم را پاسخ گو، جامه ی من برای تو 

مرد گفت : بپرس.

جوانمرد گفت: اگر مردی چادر زنی را بر سر کند، زن خواهد شد؟ 

مرد گفت: نه. 

جوانمرد گفت: اگر زنی جامه ی مردان را بپوشد چطور، مرد میشود؟ 

مرد گفت: نه

جوانمرد گفت: پس در پی آن نباش که جامه جوانمردان را بر تن کنی، که اگر پوست جوانمرد را نیز بر تن کشی، سودی نخواهد داشت زیرا جوانمردی به جان استنه به جامه

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا