جوانمرد

جوانمرد، پرنده کوچکی در آسمان حیرت

کسانی میگفتند: عارف کوه است. کوهی که معرفت خدا را تاب می آورد و کسان دیگر می گفتند: عارف آفتاب است، افتابی که زمین را روشن میکند

جوانمرد آما میگفت: عارف نه کوه است و نه آفتاب، عارف پرنده کوچکی است که در جستجوی دانه از آشیانه جدا شده ، دانه پیدا نکرده و آشیانه اش را هم گم کرده  است. 

عارف در آسمان حیرت بال بال میزند. 

اما آن سیمرغ همین را دوست دارد: پرپر زدن  پرنده ای کوچک را در آسمان حیرت. 

آسمانی حیرانی

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا