روزانهفلسفه و عرفان

برادرها، خواهرها، عاشق شوید!

سخنان دکتر بهشتی در مورد عشق

تقابل عشق با عقل معاش

ای کاش این سخنان را استادم دکتر ابراهیمی دینانی که دو جلد کتاب برای اثبات برتری عقل قدسی بر عشق نوشته است گوش میداد. البته من معتقدم در لحظه ای که عشق رخ می دهد، عشق با عقل رخ می دهد. اما دکتر دینانی معتقد است که وقتی عاشق ، عاشق است هم آن عشق را با عقل درک میکند.

ولی من معتقد هستم که بعد که عشق رخ داد دیگر خود عشق می رود و رشد می کند و خود عشق عشق را میفهمد.  به قول مولانا: شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت.

یا به قول حافظ: ساقی بیا که عشق ندا میدهد بلند  کان کس شنید قصه ما هم ز ما شنید !

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا