خانه » جوانمرد » روایت پنجم از مردی تا جوانمردی

روایت پنجم از مردی تا جوانمردی

روزی مردی پرسید: نشان جوانمردی چیست؟ جوانمردا گو تا ما هم مردی مانرا جوانمردی کنیم!

جوانمرد گفت: کمترین نشان آن است که اگر خدا هزار کرامت با برادر تو کند و یکی با تو، تو آن یکی خودت را هم برداری و روی هزارتای برادرت بگذاری.

مرد گفت: وای بر ما که از مردی تا جوانمردی هزار گام است و ما هنوز در گام نخستیم.

همچنین ببینید

روایت نهم: عرش خدا بر شانه های جوانمرد

جوانمرد گفت: خدایا! نماز می خوانم و روزه میگیرم. حج می روم و زکات می …