خانه » جوانمرد » روایت هشتم: هر روز جوانمرد عید است

روایت هشتم: هر روز جوانمرد عید است

مردی به زیارت میرفت. جوانمرد به او رسید و پرسید: کجا میروی؟ مرد گفت: به زیارت میروم. به دیاری. جوانمرد گفت: چه میخواهی و چه طلب میکنی از زیارت؟
مرد گفت: خدا را طلب میکنم.
جوانمرد گفت: خدای دیار خود را چه کرده ای که در دیار دیگر در طلبش می روی؟

پیامبر ما را گفت: علم را به چین اگر باشد، جستجو کنید اما نگفت برای جستجوی خدا نیز باید به جایی رفت. جوانمرد میرفت و با خود میگفت:
مردم، خدای را در مسجد می جویند، ما هر جا که هستیم، مسجد است. مردم مبارکی را در رمضان می یابند، و ما ماههایمان همه رمضان است، مردم، عیدشان آدینه است و ما هر روزمان عید و آدینه است.

همچنین ببینید

جوانمرد خوشنودی خدا را برداشت

بهشتیان در صف ایستاده بودند و نوبت خود را انتظار می کشیدند. دروازه بهشت باز …

یک نظر

  1. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست بیایید، بیایید